O skupině

 

V posledních dvou desetiletích se ve výzkumu studené války objevily nové přístupy, které začaly pohlížet odlišnou perspektivou na tento více než čtyřicet let trvající konflikt, jehož dopady významně ovlivňují i podobu dnešního světa. K již dříve se rozvíjející international history, transnational history či global history přibyla zejména New Cold War History, jež na základě detailního studia širokého spektra nedávno odtajněných pramenů ze zemí bývalého východního bloku a dalších socialistických zemí výrazně přehodnocuje dosavadní interpretační rámec studenoválečného konfliktu. Na rozdíl od starších historiografických přístupů vnímajících studenou válkou téměř výhradně prizmatem bipolárního vztahu mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, se hlavní pozornost výzkumné skupiny zaměří na dosud nedostatečně zmapované aktivity dalších aktérů studené války. Za využití výše zmíněných metodologických trendů budou zkoumány především roviny vztahů mezi jednotlivými socialistickými zeměmi, stejně jako motivy a dopady jejich zahraniční politiky v globální perspektivě studené války. Skupina bude v tomto ohledu rozvíjet také nově se objevující koncept pericentrismu, který v mnoha ohledech koriguje teze o limitované roli některých aktérů ve studené válce (zvláštní důraz bude v této rovině kladen na aktivity Československa ve „třetím světě“ a jeho percepci v socialistických státech).

Skupina je součástí Institutu pro studium strategických regionů (ISSR) – výzkumného centra Univerzity Karlovy pro excelentní transdisciplinární výzkum otázek souvisejících s globálním propojením světa. Úzce je také propojena s Ústavem světových dějin FF UK.

CWRG spolupracuje s několika zahraničními výzkumnými institucemi, především s Cold War International History Project (CWIHP) ve Wilson Center ve Spojených státech,  Lund University či s členy Cold War Research Network (univerzity v Utrechtu, Amsterodamu a Leidenu). V minulosti spolupráce probíhala také s projektem Socialism Goes Global (University of Exeter),

Kromě individuálního výzkumu jednotlivých členů je cílem Skupiny organizování worskhopů, konferencí a příprava grantových projektů, jež by umožnily rozšířit další činnost skupiny.