Jaromír Mrňka

 

Odborné zaměření

 • Moderní hospodářské, sociální a kulturní dějiny
 • České moderní dějiny
 • Teorie a metodologie historické vědy
 • Společnost v diktatuře
 • Násilí v moderní společnosti

 

 

Zaměstnání

 • od 2016 Ústav pro studium totalitních režimů

Vzdělání

 • 2013–2017 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav hospodářských a sociálních dějin / obor Moderní hospodářské a sociální dějiny – doktorské studium (přerušeno 2015–2016)
 • 2015–2016 Ludwig-Maximilians-Universität München – Hospodářské a sociální dějiny / Dějiny východní Evropy – Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien – stipendijní pobyt
 • 2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Hospodářské a sociální dějiny – rigorózní zkouška
 • 2013 Freie Universität zu Berlin – stipendijní pobyt
 • 2011–2013 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie–sociální dějiny – magisterské studium
 • 2007–2011 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – bakalářské studium
 • 1999–2007 Gymnázium Zábřeh

Zahraniční pobyty a stáže

 • 2015–2016 Ludwig-Maximilians-Universität München / Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien (SRN) – hostující vědecký pracovník
 • 2014 Collegium Carolinum e. V., München (SRN) – hostující vědecký pracovník

Mezinárodní konference a zahraniční přednášky

 • Univerzita Palackého Olomouc, 2017: 11. sjezd českých historiků  příspěvek Informace, státní bezpečnost a moderní byrokracie: Možnosti a meze výzkumu udavačství v českých zemích 1938-1953
 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2017: konference Fašismus, modernismus, populismus  příspěvek Představy vyloučení a kolektivní násilí: Radikalismus – Fašismus – Extremismus a politika násilí moderního státu v dlouhých 40. letech 20. století 
 • Universität Hamburg (Spolková republika Německo), 2016: představení posteru na 51. Historikertag, Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands e. V.  příspěvek Kollektive Gewalt in Böhmischen Länder als Politik, Kultur und Soziale Praxis, 1935–1956
 • Masarykův ústav a archiv AV ČR v Praze, 2015: mezinárodní konference Liberation, Revolution, Transformation Central Europe in 1945 in an Interdisciplinary Perspective  příspěvek „V naší zemi bude konec války psán krví.“ Kolektivní násilí roku 1945 v českých zemích jako politika, kultura a sociální praxe 
 • Bielefeld Graduate School in History and Sociology (Spolková republika Německo), 2015: výroční seminář Structures and Events – a Dialogue between History and Sociology  příspěvek Crucial Events – Critical Experience – Radical Action. Was the Society of the Czech Lands radicalized by experiences of crisis and war during 1930’s and 1940’s?
 • ÚSTR v Praze, 2015: konference Československo v letech 1963–1967 – příspěvek Mládež nová, mládež Gottwaldova? Období poloviny šedesátých let a obrodný proces v Československu jako generační zlom
 • Universität Regensburg (Spolková republika Německo), 2015: výroční konference Graduirtenschule für Ost- und Südosteuropastudien: Cultural Hegemonies in Spaces of Diversity – příspěvek Hegemony of ‘Dutiful Work’. (Trans-) Formation of hegemonic Discourses and Post-war Czech Society between Nationalism and Socialism 1945–1960
 • ÚSTR v Praze, 2014: konference Československo v letech 1956–1962 – příspěvek „Odhalením chyb ukazujeme svoji sílu“. Proměny myšlenkového světa lokálních stranických elit v průběhu roku 1956 na příkladu Šumperska a Zábřežska
 • Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2014.: mezinárodní konference Dějiny venkova v českých zemích v 18.20. století, Historiografie, Metody, Problémy – příspěvek Svéhlaví aktéři a (bez)mocná diktatura. Dějiny každodennosti a výzkum mentalit zemědělského obyvatelstva na příkladu kolektivizace v pohraničí českých zemí
 • Univerzita Karlova v Praze, 2012: Česko-německo-ruský trialog Friedrich Ebert Stiftung –  příspěvek Retribution – Vertreibung – Zwangsmigration und tschechische Gesellschaft nach dem Jahr 1945

Granty a stipendia

 • 2015–2017 Cesta k technokratickému socialismu: Politika a koncepty řízení společnosti v Československu (1953–1975) – studie k proměně venkova a technokratickému myšlení v zemědělství – projekt GA ČR č. GJ15-19437Y – externí spolupracovník
 • 2012–2016 Násilí a legitimita socialistické diktatury v Československu (1968–1989) – projekt GA ČR č. GAP410/12/0765 – pomocná vědecká síla

Pedagogická činnost 

 • od 2013 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav hospodářských a sociálních dějin – externí vyučující (zaměření na teorii a metodologii historické vědy, moderní hospodářské a sociální dějiny; Bc. kurzy – Historiografie, Hospodářské a sociální dějiny od roku 1945 do současnosti; Mgr. kurzy – Základní interpretační problémy sociálních dějin, Soudobé problémy sociálních dějin, specializační přednášky)
 • 2011–2015 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – odborný garant a vyučující přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na obor Historie

Výběrová bibliografie

Monografie

 • MRŇKA, Jaromír: Svéhlavá periferie. Každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska 1945–1960. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2015, 218 s.

Kapitoly v monografiích

 • MRŇKA, Jaromír: Mládež nová, mládež Gottwaldova? Období poloviny šedesátých let a obrodný proces v Československu jako generační zlom. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Předjaří. Československo 1963–1967. Jihočeské muzeum – Ústav pro studium totalitních režimů, České Budějovice – Praha 2016, s. 154–164.
 • MRŇKA, Jaromír: „Odhalením chyb ukazujeme svoji sílu.“ Proměny myšlenkového světa lokálních stranických elit v průběhu roku 1956 na příkladu Šumperska a Zábřežska. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Československo 1954–1962. Jihočeské muzeum – Ústav pro studium totalitních režimů, České Budějovice – Praha 2015, s. 465–474.

Studie

 • MRŇKA, Jaromír: „V naší zemi bude konec války psán krví.“ Kolektivní násilí roku 1945 v českých zemích jako politika, kultura a sociální praxe. [„In our land the end of the war is going to be written by blood.” Collective Violence of the Year 1945 in the Czech Lands as Politics, Culture and Social Practice]. Střed [Centre], 2016, roč. 8, č. 2, s. 66–91.
 • MRŇKA, Jaromír: Svéhlaví aktéři a (bez)mocná diktatura. Dějiny každodennosti a výzkum mentalit zemědělského obyvatelstva na příkladu kolektivizace v pohraničí českých zemí. Východočeské listy historické, 2015, roč. 20, č. 32/1, s. 229–236

Anotace, recenze

 • MRŇKA, Jaromír. Recenze. BÍLEK, Jan – KUKLÍK, Jan – MARŠOUN, Erik – NĚMEČEK, Jan: Druhý exil Edvarda Beneše. Fotografie z let 1938–1945. Historický ústav AV ČR, Praha 2016. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 1, s. 140.
 • MRŇKA, Jaromír. Recenze. FASORA, Lukáš: Stáří k poradě, mládí k boji. Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900–1920. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2015. Střed, 2016, roč. 8, č. 1, s. 199–205.
 • MRŇKA, Jaromír. Recenze. KAČKA, Václav: Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů Komunistické strany Československa 1948–1952. Ústav pro studium totalitních režimů – Conditio humana, Praha – Brno 2014. Bohemia, Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 2015, roč. 55, č. 1, s. 228–230.
 • MRŇKA, Jaromír. Recenze. ŠTOLLEOVÁ, Barbora: Pod kuratelou Německé říše. Zemědělství Protektorátu Čechy a Morava. Karolinum, Praha 2014. Střed, 2015, roč. 7, č. 1, s. 203–204.
 • MRŇKA, Jaromír: Economic History of the Occupied Bohemian Lands. Recenze. BALCAR, Jaromír – KUČERA, Jaroslav: Von der Rüstkammer des Reiches zum Maschinenwerk des Sozialismus. Wirtschaslenkung in Böhmen und Mähren 1938 bis 1953.  Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013. Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen, 2014, č. 20, s. 118–121.
 • MRŇKA, Jaromír. Recenze. DVOŘÁK, Tomáš: Vnitřní odsun 1947–1953. Závěrečná fáze „očisty pohraničí“ v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. 2. upravené vydání. Matice moravská, Brno 2013. Bohemia, Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder, 2014, roč. 54, č. 1, s. 228–230.
 • MRŇKA, Jaromír. Recenze. SPURNÝ, Matěj: Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945–1960). Antikomplex, Praha 2012. Přítomnost (online), 2012, č. 89 (cit. 14. 12. 2017). Dostupné z: http://www.pritomnost.cz/cz/archiv-od-roku-2012/235-nejsou-jako-my.

Popularizace

 • NEUMANN, Lukáš: Rozhovor: Moje kniha je v podstatě takovými dějinami Díry u Hanušovic. Nad knihou Jaromíra Mrňky – Svéhlavá periferie. [Každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945–1960]. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2015. KROK – Kulturní revue Olomouckého kraje (online), 2016, roč. 13, č. 3, s. 42–46 (cit. 14. 12. 2017). Dostupné z: https://www.vkol.cz/data/soubory/krok/KROK_16_3%20-final.pdf.

Webové projekty 

 • mkc.cz Praha sdílená a rozdělená – Multikulturní centrum Praha (online), (cit. 14. 12. 2017). Dostupné z: http://praha.mkc.cz/.